A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 l爄爏爐爋爌燼燿牋 2񁒶2牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

29 listopada 2002 roku

Prof. Roman Ko砤cz – prorektor ds. wsp蟪pracy z zagranic i rozwoju uczelni uczestniczy w sesji plenarnej Komisji ds. Kontakt體 Zagranicznych (RELEX) Komitetu Region體.

Wi阠ej...

29 listopada 2002 roku

Porz眃ek obrad listopadowego posiedzenia Senatu uzupe硁iono o punkt dotycz眂y zatwierdzenia nowego systemu studi體 oraz nowych specjalno禼i.

Wi阠ej...

28-29 listopada 2002 roku

Wydzia Rolniczy go禼i ekspert體 Pa駍twowej Komisji Akredytacyjnej pod przewodnictwem prof. Bogdana Wosiewicza.

Wi阠ej...

27 listopada 2002 roku

Wsp蟪praca mi阣zy gmin M禼iwoj體 a Akademi Rolnicz we Wroc砤wiu zaowocowa砤 kolejnym spotkaniem w砤dz regionu z przedstawicielami uczelni.

Wi阠ej...

26 listopada 2002 roku

Uniwersytet Wroc砤wski przyzna tytu doktora honoris causa prof. Leszkowi Ko砤kowskiemu, wybitnemu filozofowi, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Oxfordzie, cz硂nkowi Polskiej Akademii Nauk. Na uroczysto禼i obecny by rektor prof. Micha Mazurkiewicz.

25 listopada 2002 roku

”Uczestnictwo Polski w 6. Programie Ramowym UE to inwestycja zwi眤ana z ryzykiem. Musimy si stara o zdobycie unijnych 秗odk體 na badania – dost阷nych, ale trudnych” – powiedzia prof. Micha Kleiber – minister nauki podczas warszawskiej inauguracji programu.

Wi阠ej...

22 listopada 2002 roku

W sali VR odby硂 si spotkanie cz硂nk體 Stowarzyszenia Absolwent體 Akademii Rolniczej.

Wi阠ej...

22 listopada 2002 roku

W dniach 25-27 listopada studenci Wydzia硊 Biologii i Hodowli Zwierz眛 organizuj kwest na rzecz dzieci z Zespo硊 Szkolno-Opieku馽zego w Sob髏ce.

Wi阠ej...

21 listopada 2002 roku

W Akademii Rolniczej go禼i prof. Hans Krock (University of Hawaii)

Wi阠ej...

18 listopada 2002 roku

W sali posiedze Senatu odby硂 si pierwsze posiedzenie dora糿ej komisji senackiej ds. opracowania strategii rozwoju uczelni do roku 2010.

Wi阠ej...

16 listopada 2002 roku

Rektor prof. Micha Mazurkiewicz i prof. Tadeusz Szulc uczestniczyli w walnym zebraniu cz硂nk體 Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wroc砤wskiego, kt髍e odby硂 si w zabytkowym Oratorium Marianum.

Wi阠ej...

16 listopada 2002 roku

Dolno秎眘kie Centrum Hurtu Rolno-Spo縴wczego oraz sp蟪ka „痽wno舵 Polska” otworzy砤 Stacj Kompletacji i Pakowania Owoc體 i Warzyw.

Wi阠ej...

14 listopada 2002 roku

W czwartek, w ramach i阾a Nauki Wroc砤wskiej, Akademia Rolnicza obchodzi砤 swoje uroczysto禼i.

Wi阠ej...

14 listopada 2002 roku

Portal www.biznespartner.pl uruchomi bezp砤tne szkolenie e-learningowe dla student體 i absolwent體 uczelni wy縮zych.

Wi阠ej...

13–14 listopada 2002 roku

W dniach 13 i 14 listopada odby砤 si Konferencja Rektor體 i Prorektor體 do Spraw Dydaktyki Uczelni Rolniczych.

Wi阠ej...

12–17 listopada 2002 roku

Z硂ty medal z wyr罂nieniem na tegorocznej iatowej Wystawie Innowacji Bada i Nowoczesnej Techniki EUREKA 2002 w Brukseli przyznano Zak砤dowi Hodowli Owiec i Zwierz眛 Futerkowych z Instytutu Hodowli Zwierz眛 wroc砤wskiej Akademii Rolniczej.

Wi阠ej...

9 listopada 2002 roku

W sobot odby砤 si inauguracja roku akademickiego w zamiejscowym punkcie kszta砪enia w Grabonogu.

Wi阠ej...

8 listopada 2002 roku

Studenckie Ko硂 Naukowe Finans體 i Rachunkowo禼i„AUDYT” przy Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa oraz Samorz眃 Studencki Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu zapraszaj pracownik體 i student體 na cykl wycieczek po Wroc砤wiu.

Wi阠ej...

7 listopada 2002 roku

Zaproszenie do konkursu „W砤sna firma po studiach”.

Wi阠ej...

6 listopada 2002 roku

W sali Senatu Akademii Rolniczej odby硂 si seminarium „Dolny 眘k w europejskiej polityce rolnej”. Spotkanie po秝i阠one by硂 wypracowaniu stanowiska na Dolno秎眘kie Forum Polityczne i Gospodarcza – Krzy縪wa 2002.

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona webadmin