dla kandydatów na I rok studiów w roku 2004/2005
Poprzednia strona

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 

ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 WROCŁAW
fax: (071) 345-25-56
strona WWW Wydziału >>

BIOLOGIA

tel. (071) 3205-855; e-mail: biol@ozi.ar.wroc.pl

 

Specjalność biologia stosowana

Studia dzienne magisterskie, jednostopniowe, trwają 5 lat.

 

Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę na temat morfologii, anatomii i fizjologii człowieka, zwierząt i roślin poprzez kształcenie kierunkowe, które obejmuje: zoologię bezkręgowców i kręgowców, botanikę, anatomię człowieka, anatomię porównawczą, fizjologię zwierząt i roślin, mikrobiologię, podstawy paleontologii, geologii i morfologii roślin, chemię ogólną, analityczną, fizyczną i organiczną, biochemię i biofizykę. Wiedza biologiczna poszerzona o aspekty praktyczne zastosowań biologii, zwiększa szansę na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami absolwenta. Studia przygotowują do pracy w ochronie siedlisk naturalnych, w ogrodach zoologicznych i botanicznych, w laboratoriach oraz szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym. Specjalność biologia stosowana umożliwia także przygotowanie do pracy w całej infrastrukturze rolniczej.

 

ZASADY REKRUTACJI
Egzamin wstępny
      ustny
      – biologia.

Konkurs świadectw z jednego przedmiotu do wyboru spośród:
      – chemia,
      – fizyka,
      – matematyka
oraz języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).

Kandydaci, którzy chcą poprawić ocenę z jednego lub więcej przedmiotów zdają egzamin:
      ustny z przedmiotów:
      – chemia, fizyka, matematyka;
      pisemny
      – język obcy.

RYBACTWO

tel. (071) 3205-854; e-mail: ryby@ozi.ar.wroc.pl

 

Specjalność rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego

Studia dzienne inżynierskie, trwają 4 lata.

 

Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku rybactwo powinni mieć opanowaną podstawową wiedzę o środowisku wodnym oraz zamieszkujących go organizmach roślinnych i zwierzęcych. Powinni znać zasady chowu i hodowli ryb, technikę i technologię ich połowów oraz podstawy ochrony środowiska i ichtiofauny, a dodatkowo zasady zabezpieczania surowca i technologię przetwórstwa ryb oraz podstawy ekonomiki i organizacji gospodarowania. Ponadto, powinni umieć posługiwać się techniką komputerową oraz językiem obcym w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się i korzystanie z literatury fachowej.

 

ZASADY REKRUTACJI
Konkurs świadectw z dwóch przedmiotów do wyboru spośród:
       – biologia,
       – chemia,
       – fizyka,
       – matematyka
oraz języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).

Egzamin wstępny (dotyczy kandydatów, którzy chcą poprawić ocenę z jednego lub więcej przedmiotów):
       ustny z przedmiotów:
       – biologia, chemia, fizyka, matematyka;
       pisemny
       – język obcy.

ZOOTECHNIKA

(studia dzienne) – tel. (071) 3205-855; e-mail: zoot@ozi.ar.wroc.pl;
(studia zaoczne) – tel. (071) 3205-854; e-mail: zaoczne@ozi.ar.wroc.pl

 

Specjalności:

 

na studiach dziennych inżynierskich (wybór po zaliczeniu pierwszego semestru):

    agroturystyka

    hodowla zwierząt

    hodowla koni i jeździectwo

 

na studiach zaocznych inżynierskich (wybór po zaliczeniu pierwszego semestru):

    agroturystyka

    hodowla zwierząt

 

na studiach magisterskich:

    agroturystyka i rolnictwo ekologiczne

    drobiarstwo

    hodowla zwierząt

    ochrona środowiska hodowlanego

 

Studia dzienne są dwustopniowe:

    3,5-letnie studia inżynierskie

oraz

    1,5-roczne magisterskie studia uzupełniające.

 

Studia zaoczne trwają:

    inżynierskie – 4 lata,

    uzupełniające magisterskie – 1,5 roku

i są częściowo odpłatne.

 

Studia inżynierskie uprawniają do tytułu zawodowego inżyniera zootechniki w specjalności hodowla zwierząt, hodowla koni i jeździectwo lub agroturystyka. Studia w specjalności hodowla zwierząt dają absolwentom szeroką wiedzę z zakresu hodowli i chowu zwierząt oraz niezbędną wiedzę z produkcji roślinnej. Studia w specjalności agroturystyka przygotowują absolwenta do prowadzenia działalności jako doradca do spraw agroturystyki, jej organizator na wszystkich szczeblach, a także specjalista z zakresu agroturystyki, działający w ramach turystyki komercyjnej. Kształcenie kierunkowe na studiach zootechnicznych obejmuje: biologię rozrodu, genetykę i metody doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, rybactwo, pszczelarstwo, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, ocenę surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologię i ochronę środowiska, informatykę, ekonomię, zarządzanie i marketing. Na studiach magisterskich kierunku zootechnika, realizowanych wyłącznie w systemie indywidualnych programów nauczania, funkcjonują cztery specjalności magisterskie (II stopień studiów). Studenci mogą dowolnie modyfikować zakres zdobywanej wiedzy, wybierając przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Studia przygotowują do prowadzenia gospodarstwa oraz do pracy w nadzorze hodowlanym (stacje hodowli i unasienniania zwierząt, związki hodowców i producentów, stadniny koni), w doradztwie rolniczym, agroturystyce, w służbach ekologicznych, w administracji i usługach rolniczych.

 

ZASADY REKRUTACJI
NA STUDIA DZIENNE INŻYNIERSKIE
Konkurs świadectw z dwóch przedmiotów do wyboru spośród:
       – biologia,
       – chemia,
       – fizyka,
       – matematyka
oraz języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).

Egzamin wstępny (dotyczy kandydatów, którzy chcą poprawić ocenę z jednego lub więcej przedmiotów):
      ustny z przedmiotów:
       – biologia, fizyka, chemia, matematyka;
      pisemny
       – język obcy.
ZASADY REKRUTACJI
NA STUDIA ZAOCZNE INŻYNIERSKIE
Konkurs świadectw z dwóch przedmiotów do wyboru spośród:
       – biologia,
       – chemia,
       – fizyka,
       – matematyka
oraz języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).

Egzamin wstępny (dotyczy kandydatów, którzy chcą poprawić ocenę z jednego lub więcej przedmiotów):
      ustny z przedmiotów:
       – biologia, fizyka, chemia, matematyka;
      pisemny
       – język obcy.

 

Zasady rekrutacji na magisterskie studia uzupełniające >>

Zasady ustalania wartości punktowej ocen z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na studia dzienne i zaoczne na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

 

 biologia, chemia, fizyka, matematykajęzyk obcy
celujący (6,0)12 pkt6 pkt
bardzo dobry (5,0)10 pkt5 pkt
dobry + (4,5)9 pkt4,5 pkt
dobry (4,0)8 pkt4 pkt
dostateczny + (3,5)7 pkt3,5 pkt
dostateczny (3,0)6 pkt3 pkt
mierny (2,0)4 pkt2 pkt

Spis treści

Ostatnie zmiany wykonał webadmin

  – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Następna strona